Etter årsmøtet holdt Helge Guttormsen et meget interessant foredrag om Skjervøykongen.

Årsmøte i Nord-Troms Historielag

Lørdag 1.april 2017 kl.1200

Møtet avholdt på Hotell Maritim, Skjervøy

16 medlemmer møtte.

 

Sak 1 Åpning v/leder Pål Fredriksen

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Ingen merknader, innkallinga godkjent.

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste.

Ingen merknader.

 

Sak 4 Konstituering

Som møteleder ble valgt: Pål Fredriksen.

Som sekretær: Arnulf Steffensen.

Begge ble valgt enstemmig.

2 til å underskrive protokollen:

Hugo Lorentsen og Øyvind Rundberg.

Enstemmig valgt.

 

Sak 5 Årsmelding for laget 2016

Margrete Bentsen foreslo at leder referer årsmeldinga.

 

Følgende hadde merknader.

- Carl Johan Bentsen: Noen til å snakke om krigen. John Michelet- Asbjørn Jaklin.

-Reidar Breivik om fornorskning av samene.

- Ellen Tretten: Bør ha med nordfinsk.

- Øyvind Rundberg: Kanskje bør vi også snakke om «formålet»

- Margrete Bentsen ---vi må få opp aktiviteter i lag med andre som har arrangementer—eksempelvis bygdelag.

 

Årsmeldinga enstemmig godkjent.

 

Sak 6 Årsmelding for Årboka 2016.

Leder refererte årsmeldinga.

 

Følgende hadde ordet:

- Albert Pedersen om formatet.

- Øyvind Rundberg om formatet- vil ha A-4

- Ivar Adolfsen vil ha A-4 - syntes det var for mye om Coop i Årboka.

- Ellen Tretten—syntes boka var fin.

- Astrid Lorentzen Pedersen—vil ha A-5 tilbake.

Årsmeldinga enstemmig godkjent.

 

Sak 7 Regnskapet for laget.

Leder refererte regnskapet.

 

Regnskapet enstemmig godkjent, uten merknader.

 

Sak 8 Regnskapet for Årboka for 2016.

Regnskapet for Årboka enstemmig godkjent, uten merknader.

 

Sak 9 Kontingent.

Vedtak: Kontingenten uendret for 2017 Fortsatt 250 kr/år

 

Sak 10 Innkomne saker:

Forslag fra Margrete Bentsen –endring av § 6 i vedtektene når det gjelder styret for laget. Årsaken er at flere kommuner har så få

medlemmer at det er vanskelig å få valgt noen til styret derfra. I tillegg bør kasserer velges særskilt pga arbeidsoppgavene.

Paragraf 6 blei referert for årsmøtet. Forslag til nytt innhold i paragraf 6 ble også lagt fram.

Følgende hadde ordet:

Øyvind Rundberg støtter forslaget

Albert Pedersen—om oppslutning om laget.

Carl Johan Bentsen—om rekruttering—nevnte Lyngseidet som har lokalt lag.

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

§6 i vedtektene lyder dermed slik: (Endringene skrevet med kursiv)

 

Styret består av 7 medlemmer inkludert leder. Dersom det er mulig, bør alle kommunene være representert.

Leder velges hvert år for ett år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer velges hvert år for 2 år av gangen. Kasserer velges

særskilt.

Varamedlemmene velges hvert år.

Dersom styreleder av en eller annen grunn trer ut, overtar nestleder styreledervervet. Ny nestleder utpekes av styret blant styrets

medlemmer.

Styret konstituerer seg med sekretær og nestleder og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/ varamedlemmer er tilstede.

Beslutninger treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Medlemmer som representerer styret/ laget i andre fora, er forpliktet av de vedtak som gjøres av årsmøtet eller styret.

Styret fastsetter utsalgspris på årboka.

 

 

 

Sak 11 Valg

Valgkomiteen la fram forslaget til valg.

 

Valgkomiteens forslag:

Leder Pål Fredriksen, gjenvalg

Kasserer Terje Hildonen, gjenvalg

Styremedlem Kåfjord: Øyvind Rundberg ønsker ikke gjenvalg. Ny: Ivar Adolfsen

Styremedlem Kvænangen: Ingen kandidater derfra. Forslag: Frid Fenes, Kåfjord

Varamedlemmer

Nordreisa: Margareth Vangen gj.valg

Kåfjord: Øyvind Rundberg ny

Kvænangen: Varamann for Frid: Arve Keilen, Kåfjord

Skjervøy: Kåre Johan Nilsen gj.valg

Lyngen: Nina Giæver gj.valg

Storfjord: benkeforslag

 

Redaksjonskomite:

Kvænangen: Asbjørn Vassnes gj.valg

Nordreisa: Pål Fredriksen gj.valg

Skjervøy: Margrete Bentsen gj.valg

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm gj.valg

Storfjord: Paul Figenschou gj.valg

Lyngen: Rolf Magne Hansen gj.valg

Margrete Bentsen sign

 

Benkeforslag på Hugo Lorentzen, Skjervøy som varamedlem til Anne Dalheim, Storfjord. Dette i

tråd med vedtatt endring i paragraf 6.

 

Samtlige valg var enstemmig.

 

Før møtet blei hevet overrakte leder blomster til : Margrete Bentsen, Øyvind Rundberg og Arnulf Steffensen.

 

Arnulf Steffensen

ref.

Hugo Lorentzen Øyvind Rundberg

sign. sign.