Årsmøtet 2016

Årsmøteforedraget var ved Torleif Lyngstad. Han fortalte om nordmenn som måtte flykte til Sverige under krigen. Han har også skrevet bok om temaet.

ÅRSMØTE 9. april 2016

Kultursenteret Olderdalen, kl.12.00

Frammøtte:17

(Årsmeldingen følger etter referatet)

 

Sak 1 Åpning v/leder Pål Fredriksen

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

 

Ingen merknader til innkallinga.

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste.

 

Ingen merknader til sakslista

 

Sak 4 Konstituering.

 

Valg av møteleder: Pål Fredriksen foreslått

Valgt enstemmig

Valg av sekretær: Frid Fenes foreslått

Valgt enstemmig

To til å skrive under protokollen. Nina Giæver og Oddvar Ørnebakk foreslått.

Valgt enstemmig.

Sak 5 Årsmelding for 2015

 

Spørsmål og kommentarer:

Valgkomiteen bør nevnes i årsmeldinga: Margrete Bentsen

Distribusjon av Årboka: Intensjon om å være ute i butikkene til farsdagen i nov. Dette bør fortsatt være et mål.

Vanskelig å finne balansen med rett antall bøker til rett plass.

 

Mer fokus ønskes på kvensk kultur i lokalhistorien.

Tema samer/ kven er lite «luftet». Kan dette være et interessant tema for Årboka? Forslag som tema i neste

årbok.

 

Seminarer har tidligere rekruttert medlemmer. Kommende år ønskes det arr. et seminar med tema Kvensk

kultur.

 

Lyngen har stor aktivitet knyttet opp mot lokal historie.

Utfordringen for NTH er å finne et felles tema som engasjerer hele regionen.

Mindre temahefter kan være en mulighet å vurdere for NTH.

Digital formidling av lokalhistoriske kan være et alternativ.

 

Vedtak: Årsmeldinga enstemmig vedtatt.

 

Sak 6 Årsmelding for Årboka 2015.

 

Spørsmål og kommentarer:

Omlegging til A 4 –format har blitt positivt mottatt. Kvalitetsmessig kan det være en utfordring med større

illustrasjoner ( gjelder eldre foto)

Krav til skribentene om min. 1 bilde knyttet til teksten har vært bra.

Takk L. H. Hansen for godt arbeid som redaktør.

Årboka skal være identitetsskapende

Årboka skal fortsatt være limet som holder kommunene sammen i en diskusjon om

kommunesammenslåing.

Tema Årbok 2016: Handelsvirksomhet, - kan også gjelde tiden før 1946. Redaksjonell vurdering om hvor langt

fram i tid historien skal gå.

 

Vedtak : Årsmeldinga enstemmig godkjent.

 

Sak 7 Regnskap for laget.

 

Kommentarer og spørsmål.

Utgifter årsmøte 2015 er for 2015 tatt med i felleskonto arrangement/årsmøte.

Uklart hva som er utgifter til honorar og bokstøtte. Honoraret er til Helge G. for bibliografien.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

 

Sak 8 Regnskap for Årboka 2015.

 

Kommentarer og spørsmål.

Honorar til skribentene i Årboka er kr. 250 pr. A-4 side . I tillegg også godgjøring for bilder.

DM Consult har ansvar for annonser. Flere bedrifter har meldt interesse for å annonsere i Årboka. Dette tas

opp i junimøtet i Årbokkom.

(leder limer inn kopi av regnskapet i protokoll)

 

Vedtak: Regnskapet for Årboka 2015 enstemmig godkjent.

 

Sak 9 Kontingent for 2017.

Kommentarer og spørsmål.

Jobbe for at NTH skal være en overordna organisasjon, Årboka er limet i NTH.

NTH var en forløper til NT Museum. Men ikke noe samarbeid i dag.

Øke kontingenten til kr. 250 for 2017 og markedsføre NTH under forskningsdagene til høsten-16.

Kan utarbeides et system for verving av nye medlemmer/ papir som viser medlemskap.

Skal laget ha en egen ungdomskontingent?

Forslag til avstemming: Kontingenten for 2017 økes til kr. 250,- og inkl. Årboka

 

Vedtak: Enstemmig.

 

Sak 10 Torleif Lyngstad orienterte om et mulig bokprosjekt.

Tema: Krigsseilere fra Nord- Troms

20 personer fra Kåfjord registrert i krigss. reg. (Opprettet et sentralt Krigsseilerarkiv digitalt)

Naturlig at NTH kan finne fram til personer som kan være med i Krigsseilerarkivet.- Også historie og hendelser

knyttet til personer.

Torleif L har hatt kontakt med personer i NT som kan bidra til prosjektet.

NT Museum positiv til å bidra.

Materialet samles og gis ut i bokform.

Personer bør løftes opp og fram.

Kommentarer:

Interessant tema selv om de fleste er døde,

Kanskje har familien historier de kan bidra med.

Lokalmedia kan engasjeres for å få navn på aktuelle personer.

Gjelder personer i marinen, innenriksfart/utenriksfart, registrert påmønstret fartøy. Det vises til flere arkiv.

Omfattende jobb og tida jobber mot NTH.

Tema positivt mottatt av årsmøtet.

 

Forslag til orientering: Årsmøtet gir styret i oppdrag å lage vedtak/prosjektoversikt knyttet til tema.

 

Sak 11 Valg:

Valgkomiteens forslag lagt fram.

Leder: Pål Fredriksen valgt enstemmig 1år

Styremedlemmer

Skjervøy: Arnulf Steffensen " " 2 år

Lyngen: Rolf Magne Hansen " " 2 år

Storfjord: Anne Dalheim " " 2 år

Kvænangen: Ingen forslag

 

Varamedlemmer:

Kåfjord: Frid Fenes valgt enstemmig 1 år

Nordreisa: Margaret Vangen « « «

Skjervøy: Kåre Johan Nilsen « « «

Lyngen: Nina Giæver « « «

Kvænangen og Storfjord: Ingen forslag

 

Årboka:

Redaktør: Leif Harry Hansen

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm

Nordreisa: Pål Fredriksen

Kvænangen: Asbjørn Vassnes

Storfjord: Paul Figenschau

Skjervøy: Margrete Bentsen

Lyngen: Rolf Magne Hansen

Alle valgt enstemmig.

 

Revisor: Per Larsen enstemmig

Valgkomite: Margrete Bentsen foreslås gjenvalgt. Enstemmig

Styret gjør konstituering i hht vedtektene

Enstemmig

 

Nina Giæver (sign) Oddvar Ørnebakk (sign)

 

 

NORD-TROMS HISTORIELAG

Årsrapport for 2015

 

Styret:

Leder: Pål Fredriksen (Nordreisa)

Kasserer: Terje Hildonen (Nordreisa)

Styremedlemmer:

Kåfjord: Øyvind Rundberg

Lyngen: Rolf Magne Hansen

Skjervøy: Arnulf Steffensen

Storfjord: Ikke valgt

Kvænangen: Ikke valgt

 

Varamedlemmer:

Kåfjord: Frid Fenes

Nordreisa: Margareth Vangen

Storfjord: Anne Dalheim

Skjervøy: Kåre Johan Nilsen

Lyngen: Nina Giæver

Kvænangen: Ingen valgt

 

ÅRBOKA

Redaktør: Leif Harry Hansen

Redaksjonsmedlemmer:

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm

Lyngen: Rolf Magne Hansen

Skjervøy: Margrete Bentsen

Nordreisa: Pål Fredriksen

Kvænangen: Rita Boberg Pedersen (skrev årskavalkaden)

Storfjord: Ingen valgt

 

Revisor: Per Larsen

 

Aktiviteter:

 

Nord Troms Historielag hadde i 2015 72 betalende medlemmer. I tillegg har laget 4 æresmedlemmer.

 

Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 5 saker. Noen vil nok hevde at dette har vært et hvileår.

Helge Guttormsen fullførte arbeidet med den nye bibliografien. Den foreligger snart på lagets hjemmeside.

Nord Troms Historielag gav også støtte til Leif Harry Hansen i forbindelse utgivelse av boka om de glade 50 åra i Lyngen.

 

Distribusjon av Årboka:

Redaktør, styremedlemmer og redaksjonskomiteen sørget for at Årboka kom ut for salg umiddelbart etter at den var kommet fra forlaget.

Medlemmer i laget og annonsørene fikk også utdelt sitt eksemplar ganske raskt.

 

Økonomien i laget og Årboka må ses i sammenheng. Det frivillige arbeidet styrker økonomien totalt. Dette gjør det mulig for NTHL å gi støtte til bokprosjekter og liknende i vår region.

 

Styret i Nord Troms Historielag vil takke alle som har bidratt til virksomheta i 2015.

 

Storslett, 8.april 2016

Pål Fredriksen