”Menneske og miljø i Nord Troms” – Årbok 2015

Forord


Av Leif-Harry Hansen, redaktør


Etter at undertegnede ble redaktør av denne årboka, har hver utgivelse vært preget av et kjernetema som utgjør majoriteten av stoffet i hver bok. I Årboka 2014 var det naturlig å konsentrere seg primært om evakueringshøsten 1944, – en 70 års markering for den mest dramatiske hendelsen i Nord-Troms regionens historie. Responsen var overveldende stor … ja, så omfattende at vi valgte å la den utgivelsen være et rent temanummer om evakueringen 1944.


Årets kjernetema har vi kalt "Gjenreisning og modernisering», og da med fokus på etterkrigstiden fram mot 1960-årene. I ulike sammenhenger nevnes 1950--tallet som "De glade 50-årene", og mange stiller seg med gode grunner undrende til denne betegnelsen? I kjølvannet av freden i 1945 inntrådte «Den kalde krigen» med prøvesprengninger av atombomber og et gigantisk våpenkappløp mellom stormaktene USA og Sovjet Unionen … man snakket faktisk om terrorbalansen som et fredsbevarende fenomen. Koreakrigen (1950 – 53) var over og gav avspenning, men Sovjets intervensjon av Ungarn i 1956 brakte uhygge over hele Europa, og for første gang møter vi utenlandsks flyktninger som søker politisk asyl i Norge. Det er i disse årene at jernteppet mellom øst og vest oppstår som et dagligdags begrep i mediene. Etableringen av NATO (1949) og Warszawapakten(1955) bidro nok til å «armere» jernteppet, men også til en viss generell opplevelse av fredsbevarende sikkerhet.


I Norge var det politisk stabilitet med sosialistisk flertall i Stortinget og landsfaderen, Einar Gerhardsen, som tillitvekkende statsoverhode. Gjenreisningen skapte både sysselsetting og optimisme, men boligmangelen var stor… særlig i byene, og infrastrukturen generelt var dårlig. Dette gjorde seg ikke minst gjeldende i Finnmark og Nord-Troms der ikke bare hus var brent, men broer og kaier var sprengt, pakkhus rasert og forsyningsanlegg var systematisk ødelagt. I Nord-Troms måtte det en nærmest nyreisning og total-renovering til for at samfunnet skulle komme på fote igjen, men som sagt, de som drev med logistikk, hadde svære utfordringer mht. transport og ilandføring av byggematerialer.


Et samfunn i reetablering var på offensiven, og tiden var vitterlig preget av optimisme og fremtidstro. Primærnæringene jordbruk og fiske ble gradvis mekanisert gjennom traktorenes inntog i bygdene og fiskeflåten ble fornyet og modernisert. Noen byttet ut de mellomstore kutterne med mere havgående kryssere som egnet seg for både notfiske og bankline drift. Da kraftblokka noe senere erstattet de to posebåtene under sildefisket, hadde kystfiskeriene et kvantesprang i sin utvikling.


Så «De glade 50-årene» er nok et uttrykk for glede og lettelse over at krigsårene var forbi … vonde år som etterfulgte «De harde 30-årene». Gjenreisningen generelt var jo sterkt preget av boligbygging, industrialisering, etablering av vekstsentra i distriktene, byutvikling, samferdsel, utdanning og sosialpolitikk. Velferdsstaten Norge var i emning. Lokalsamfunn stiftet «Kraftlag» som arbeidet for at alle skulle få fram elektrisitet til sine hjem, og med innlagt vann og elektrisitet fikk befolkningen en eventyrlig heving av sin levestandard. Når så alt dette positive som skjedde i 1950-årene ble understøttet av et yrende kulturliv både lokalt og som god radiounderholdning, fikk dette ti-året en aura av glede og optimisme.


Innhold


side

Forord                                                                                                     

Av Leif-Harry Hansen, redaktør


4

Gjenreisning og modernisering av kommunene

øst for Lyngenfjorde                                                                             

Av Pål Fredriksen


5

Arkitekt Kirsten Sand og gjenreisinga av  Nord-Troms                   

Ingebjørg Hage


11

Nye hus på branntomtene                                                                 

Ernst Isaksen


17

Gjenreising og rekordomsetning

Firma Ric. Bjørn, Birtavarre/Tromsø                                                 

Av Torleif Lyngstad


20

Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge                                         

Av Anders Ole Hauglid


25

Rottenvik kraftverk                                                                             

Av Rolf Magne Hansen


26

Ønskereprise: Lyngseidet vel

Av Hans Petter GjæverEtterkrigstida – tida for store endringar i det små                         

Emil J. Samuelsen, Trondheim


32

Da ordføreren i Kvænangen ville bruke

krigserstatningen til å la folk emigrere til Kanada.                         

Av Asbjørn Vassnes


34

Korsettstropper og to liter melk                                                       

Reportasje bildebladet NÅ nr. 5/195838


37

Lyngseidet etter frigjøringa                                                               

Av Rolf Magne Hansen


42

Skjervøy telegraf-/telefon-stasjon sist og først                               

Av Olve Reiersen


47

Tre rustne karer                                                                                     

Av Ole-Anton Teigen


49

Barndom og oppvekst i Jøkelfjord på 1940/50-tallet                     

Av Gunnar Sollund


54

Isfarten fra Jøkelfjordbreen                                                               

Av Gunnar Sollund, Alteidet.


58

Lyngenfjord hotell del 2                                                                     

Av Paul Figenschau


61

Skolebrakka på Mellemjord i Lyngen

– skole og forsamlingshus                                                                 

Av Sigrun Marthinsen


63

Ekspedisjonsfjæra                                                                               

Av Eilif Johansen


64

M/K «Årviksand» T113S                                                                       

Av Edmund Jørgensen


66

NILS NYMOEN, en politisoldat forteller

om sine opplevelser for 70 år siden                                                 

Av Carl Johan Bentsen.


68

Edmunds fiskarbondemuseum                                                       

Av Margrete Bentsen


70

Dagboknotater                                                                                   

Av Sverre Albrigtsen


71

Fiskarbondens hverdag i Olderdalen                                               

Av Henrik Albrigtsen jr.


74

FORTELLERSTEMMER om -krigsutbrudd,

evakuering og gjenreising                                                                 

Av Birgit Paulsen, Skjervøy


82

Ferdaminne frå sommaren 2013                                                     

Av Ståle Lothe


85

Johan Beck – kremmer, grensehandler og

politiker (1899–1970)                                                                         

Av Paul Figenschau


90

Margit Hansen Krone                                                                         

Av: Pål Fredriksen


93

Idar Kristiansen – et minneskrift                                                     

Av Øyvind Rundberg


95

Portrettintervju med Odd Johan Marakatt Sivertsen                   

Av  Anders Ole Hauglid


97

Min sang til Kåfjord (dikt)   

104

Vise ved Mollis (dikt)

106

Midnattsvise (dikt)

107

Her bor mitt folk (dikt)

108

Mor (dikt) 

110

Kanoniseringen … (dikt)

112

Lørdagskveld (dikt) 


114

Bohemen Torleif Mikkelsen                                                             

Av Rolf Magne Hansen


116

Organisten og erstatnings-læreren Aksel Berg                           

Av Eivind Bråstad Jensen


119

Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel

Av Leif-Harry Hansen


122

Mor Lyng og hennes samtid                                                           

Av Pål Fredriksen


124

De glade 50-årene                                                                             

Av Redaktør Jonny Hansen


125

«Gutten Tor»                                                                                       

Av Asbjørn Vassnes


127

Årskavalkader   

128

Årsrapport

Nord-Troms Historielag 2014   

140

Årsrapport

Årboka 2014     

142