årbokrapport 2014

.    

ÅRBOKA

Årsrapport


Årboka 2014


Av Leif-Harry Hansen, redaktør


Redaksjonskomiteen for Årboka 2014 besto av:

Leif-Harry Hansen, Tromsø (redaktør)

Rita Boberg pedersen, Kvænangen

Margrete Bentsen, Skjervøy

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Rolf- Magne Hansen, Lyngen

(Oddvar Ørnebakk, Storfjord)


I vår region betegnes høsten 1944 som evakueringshøsten, og siden denne dramatiske begivenheten foregikk for 70 år siden, var det naturlig at dette ble kjernetemaet for Årboka 2014. Dette ble annonsert i en pressemelding samt på historielagets hjemmesider, og responsen lot ikke vente på seg. Leserne reagerte spontant ved å forhøre seg om temaet både gjennom e-poster, brev og telefoner … samt et stort tilfang av artikler. Ja, trangen til formidling var så stor at redaksjonskomiteen besluttet at Årboka 2014 i sin helhet skulle vies til evakueringen av Nord-Troms høsten 1944. Samtidig ble det besluttet at opplaget skulle være på 2500 eksemplarer.


Siden boka ville omhandle et lokalhistorisk tema som må sies å være underkommunisert både i skolens lærebøker og faglitterære kretser, mener vi at denne utgaven av årboka bør være å finne som klassesett i skolene i regionen. Hvorvidt denne intensjonen er realisert, har vi ingen kunnskap om, men vi vet at salget har gått meget godt … i iallfall har flere utsalgssteder meldt om tomme hyller. Her kan det også nevnes at leserne har gitt meget gode tilbakemeldinger på bokas form og innhold.


Apropos innhold, etter at det i forordet gis en grundig legitimering av stoffutvalget, er boka bygd opp med et innledende kapittel som tar for seg tyskernes militære strategi – herunder «den brente jords taktikk» - satt inn i en lokalhistorisk sammenheng. Historiker Anders Ole Hauglid har på en interessant måte spent opp dette faglige bakteppet for leserne … en hoved-referanse for all artiklene i denne årboka. I fortsettelsen er de ulike bidragene lagt inn i kronologisk geografisk orden fra Kvænangen i Nord til Storfjord i sør. Ved nærmere synfaring vil man se at kommunene er så å si likeverdig representert. Den våkne leser vil også registrere at den første artikkelen fra Kvænangen og avslutningskapitlet fra Storfjord står som ytterpunkt i beretningen som helhet … de slutter sirkelen i en såkalt symplokeisk innramming (les: avslutningen viser til / er beslektet med innledningen). En slik struktur passer etter redaktørens mening spesielt godt i en bok der flere av artiklene har en essayistisk form … altså, fakta-beskrivelser fulgt opp av personlige refleksjoner.


Mange av artiklene er rimeligvis innholdsmessig ganske like, men hver historie som fortelles er genuin og skribentens refleksjoner er basert på opplevelser der og da. Med bakgrunn i dette kan vi også si at innholdet i Årboka 2014 er representativ for temaet evakueringen av Nord-Troms høsten 1944. Midtsidene med fargebilder og dikt representerer et unntak fra hovedinnholdet i boka, og slik skal det alltid være. Disse sidene vil være forbeholdt lokale poeter og fotografer som her kan få eksponert sine produkt for et breiere publikum.


Storfjord kommune er fortsatt uten representant i redaksjonsutvalget, men den forrige representanten, Oddvar Ørnebakk, har likevel tatt ansvar og levert stoff til årskavalkaden som avslutter hver utgivelse av Årboka for Nord-Troms. Storfjord har forhåpentligvis en representant på plass innen neste utgivelse.


Neste års utgivelse vil ha gjenreisningen som kjernetema, så under etiketten «Gjenreisning og modernisering» inviterer vi herved potensielle skribenter til å formidle sine erindringer og meninger fra «de glade 50-årene». Hver av artiklene bør ledsages av minst et relevant fotografi. Frist for innlevering av stoff er den 1. september 2015.