Tilbake

  

 

Årsrapport: Årboka 2011

 

 

Redaksjonskomiteen for Årboka 2011 besto av:

 

Leif-Harry Hansen, Tromsø (Lyngen), redaktør

Rita Boberg Pedersen, Kvenangen

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Carl-Johan Bentsen, Skjervøy

Rolf-Magne Hansen, Lyngen

Oddvar Ørnebakk, Storfjord

 

Redaksjonskomiteen representerer kontinuiteten i arbeidet med Årboka, og følgelig er de både bevarere og utviklere av dette populære tidsskriftet. Undertegnede ble høsten 2010 forespurt om å overta redaktøransvaret ettersom Reidun Mellem, redaktør gjennom til sammen 8 år, hadde bebudet at hun ville slutte etter utgivelsen av Årboka 2010. Uten betenkningstid sa jeg et uforbeholdende ”Ja” til dette oppdraget, og etter en formell ”tilsetting” hadde vi et konstituerende møte i Olderdalen den 12.05.2011.

 

På dette møtet presenterte jeg mine ambisjoner som ny redaktør samtidig som vi utvekslet gjensidige forventninger og ble enige om en redaksjonell linje i arbeidet. I dette ligger det en enighet om at fremtidige utgivelser – fra og med 2012 utgaven – skal bygges rundt et kjernetema som annonseres umiddelbart etter det første redaksjonsmøtet hver vår. Rundt dette temaet legges det inn annet stoff av mer allmenn karakter. Slik vil vi holde historiefaglig fokus og gjøre Årboka lettere tilgjengelig som historisk kilde og kanal for publisering av relevante tekster. En slik redaksjonell linje vil etter redaksjonens mening gi boka større historiefaglig identitet samtidig som det øvrige innholdet skaper variasjon og høynet underholdningsverdi for en breiere skare lesere. 

 

Til utgivelsen i 2011 var det lagret en del stoff som ikke var kommet med i tidligere utgivelser, og som ny redaktør begynte jeg med en gjennomgang av dette materialet. Noe av dette stoffet syntes å egne seg, mens resten ble lagret i ”reservemappa” i påvent av ferskt stoff innen fristen for neste utgivelse. I den pressemeldingen som ble sendt ut medio mai 2011 sto det avslutningsvis:

 

”Uten at vi vil legge noen forpliktende føringer mht. tema, kan vi opplyse at vi allerede har mottatt noen bidrag angående skole og utdanning i ”gamle dager”, men hva med den opplæringa som foregikk i praktisk arbeid … læring i ”livets skole”? Fortell gjerne om erfaringsbasert læring som grunnlag for liv og virke i Nord-Troms, scener fra et innholdsrikt liv…”

 

Flere bidrag av ulik tematisk karakter strømmet inn og ved direkte henvendelser til gitte potensielle skribenter, fikk vi etter hvert et stofftilfang som både var variert og interessant som råmateriale for et kreativt redaksjonelt arbeid. Her lå det muligheter for å lage en bok med stor spennvidde, representativ lokal forankring og muligheter for flytende overganger og dermed også tematisk integrasjon. Med bakgrunn i unisont gode tilbakemeldinger etter utgivelsen, må vi si at Årboka 2011 har slått gått an hos leserne.

 

Leseopplevelsen har sikkert også blitt høynet gjennom relevante bilder og illustrasjoner, og redaksjonen vil fortsette med å forlange at skribentene sørger for å skaffe til veie passende bilder til sine artikler. I forordet til 2011 utgaven presiseres for øvrig de redaksjonelle føringer som ligger til grunn for utgivelsen.

 

Etter at stoffet var på plass etter deadline, så jeg behov for ytterligere et par litt omfangsrike artikler og kontaktet kvalifiserte skribenter som leverte iht. forventningene. Dermed kunne jeg gi mine prioriteringer og strukturere stoffet i en regi som ivaretok helhet og sammenheng i en god miks av faste poster som årskavalkaden fra kommunene i regionen, årsrapporter, artikler, dikt, bilder og illustrasjoner.

 

I et redaksjonsmøte på høstparten gikk vi gjennom ”innstillingen”, prioriterte stoffet og ga det en formell redaksjonell godkjenning. I neste fase ble arbeidet med å produsere boka overlatt til Lundblad Media, et svært kyndig og behagelig firma å forholde seg til! Både det tekniske samarbeidet mht. layout og design samt den administrative relasjon har vært forbildelig.

 

Det ferdige produktet tilfredsstilte alle forventninger, og boka var i handelen til avtalt tid og i god tid før jul! Opplaget var på 2500 eksemplarer og utsalgsprisen var fortsatt kr. 125,00 pr. bok. Hvordan salget har gått, vites ikke i detalj, men det meldes om godt salg både i de respektive Nord-Troms kommuner og i bokhandlene iTromsø sentrum. Utgivelsen har også vært viet positiv oppmerksomhet både i avisa ”Framtid i Nord” og i landsdelsavisa ”Nordlys”.

 

Leif-Harry Hansen

redaktør

    

 

 

 

 

 

ÅRBOKA