TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag  11. desember 2012.

 

Møtet foregikk i Olderdalen på Kultursenteret

Tilstede: Reidar Breivik, Oddvar Ørnebakk, Terje Hildonen, Rolf Magne Hansen, Jan Johansen, Pål Fredriksen.

Ikke møtt: Jan Isaksen

 

Sak 17/12   Orientering:

 

Årsmøte for Troms Historielag avholdes i Nordreisa 9-10. mars 2013.

Delegater fra NTHL oppnevnes seinere.

                           

Sak 18/12  Endring av eierskapet til Årboka for Nord- Troms.

Laget går inn for at Årboka opphører som eget selskap og inngår som en del av Nord –Troms Historielag. Om det skulle vise seg at aksjeselskapsformen vil være et bedre alternativ, kan dette velges.

Tor Oldervoll ved DM-Consult skal utrede dette nærmere—og se på mulige vedtaksendringer.

Saka legges fram for årsmøtet innen utgangen av mars 2013 til orientering. Formalitetene omkring Årboka/Historielaget meldes Brønnøysundregisteret av Tor Oldervoll. Saka behandles så av styret—hvor selskapsformen endelig velges.

 

Sak 19/12  Bibliografi for Årboka for Nord-Troms—1994—2012

Styret stiller seg positivt til å utarbeide en bibliografi. Dog må det undersøkes nærmere med Nord- Troms Museum om samarbeid. Det gjelder elektronisk distribusjon og utgifter med server m.v. og økonomiske forhold på lengre sikt.

 

Sak 20/12  Fastsetting av årsmøtet.

Årsmøtet for 2012 legges til 16. mars 2013 på Kultursenteret i Olderdalen. Start kl.1200.

 

Sak 21/12   Brev fra redaktøren i Årboka.

Innholdet tas til etterretning. Valgkomiteen sørger for at det er en kandidat fra Storfjord som medlem av redaksjonskomiteen. Oddvar Ørnebakk tar seg av årskavalkaden inntil nytt medlem er valgt.

 

Møtet hevet kl.1845.

Reidar Breivik

   Ref.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTER