TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag   1. juli 2014 kl 18.00.

Kultursenteret i Olderdalen

 

    

Tilstede:  Pål Fredriksen, Terje Hildonen, Arnulf Steffensen, Rolf Magne Hansen, Frid Fenes.

 

Sak 5/14  

Format på årboka.

Det vurderes om å endre formatet til A-4.

Forslag: Formatet drøftes på kommende årsmøte 2015. Legges inn et innspill i kommende årbok v/leder eller redaktør.

Vedtak: Enstemmig.

 

Sak 6/14:

Honorar/kontrakt til redaktør.

Redaktør Leif Harry Hansen har sendt en henvendelse til styret om økt redaktør-honorar.

Forslag: Pål og Terje lager et utkast til økt honorar ( dobles inntil kr. 50000) og en treårskontrakt som legges fram for redaktøren.

Vedtak: Enstemmig.

 

Sak 7/14

Utarbeidelse av bibliografi for Årboka.

Arbeid med en bibliografi som skal ligge på NTH.s hjemmeside.

Forslag: Pål drøfter arbeidet med Margrete og eller Helge om tid/ kostnad for dette arbeidet.

Vedtak: Enstemmig.

 

 

Sak 8/14

Kulturminnedagene 2014/ evakueringa 1944.

Tema : Den store reisen.

1 Helge G har tilbudt seg å holde et foredrag om fiskeriene i Nord-Troms i perioden fra ca. 1800—1814.

Kan vi involvere skolene?

2 og eller: Utvandring fra Skjervøy til Amerika fra 1800---

X) Evensen: Gullgraving.  ( Ernst Isaksen)

Forslag: Arrangement på Skjervøy.

Tid: Lørdag 20. september kl. 12.00

Sted: Maursund gård (Nina Einevoll)

Vedtak: Pål og Arnulf undersøker nærmere om mulighetene, og innholdet drøftes nærmere på neste styremøte ca. 15. august.

 

Sak 9/14

Eventuelt.

Ingen eventuelle saker.

Ref. Frid

 

                 

                                                    

                

 

 

 

STYREMØTER