årbokrapport 2013

.    

Årsrapport Årboka 2013


Av Leif-Harry Hansen, redaktør


Redaksjonskomiteen for Årboka 2013 besto av:

Leif-Harry Hansen, Tromsø (redaktør)

Rita Boberg Pedersen, Kvænangen

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Margrete Bentsen, Skjervøy

Rolf-Magne Hansen, Lyngen

Oddvar Ørnebakk, Storfjord


Kjernetemaet for denne utgivelsen var den historisk sett polariserte kulturen som har preget Nord-Troms, og under overskriften «Fra bedehus til ungdomshus» ble potensielle skribenter invitert til å sende inn sine bidrag. Her var det i en pressemelding våren 2013 gjort nærmere rede for hva vi ønsket av bidrag der både erfaringsbaserte tekster og mer teoretiske anskuelser kunne komme til anvendelse. Poenget er alltid at vi får inn mange og varierte beretninger … de mange «stemmer» som samlet representerer flere perspektiv og dermed også en kompleks fremstilling av et kjernetema.

Som et bakteppe for dette med læstadianismen, bedehuskulturen, ble religionsviter Torje A. Olsen ved Universitetet i Tromsø engasjert for å skrive en oversiktsartikkel. De øvrige artiklene innenfor dette temaet ble dermed presentert under denne faglige paraplyen. Selve anslaget til Årboka 2013 var imidlertid en interessant øyenvitnerapport fra en læstadiansk forsamling for 50 – 60 år siden … en inkluderende tekst i en personal synsvinkel, en prolog til bokas mer autorale og objektive hovedartikkel.

Årboka 2013 har sitt kontrapunkt på side 47 der teksten om vekkelsespredikantene rent redigeringsmessig bygger bro over til den andre delen av utgivelsens kjernetema, bygdefestene. Her har vi ingen spesielt engasjerte skribenter som presenterer og drøfter nærmere fenomenet «Dans på lokalet», men et fint knippe bidrag eksponerer denne delen av den regionale kulturen på en tilsynelatende representativ måte … for også her blir erfaringsbaserte opplevelser presentert på en levende og interessant måte. Redaksjonelt støtter vi oss til tesen om at mange subjektive bidrag vil gi en tilnærmet objektiv forståelse, og når vi dessuten gjennomført bruker «faktabokser» som forklarende tillegg, er vi av den oppfatning at vi balanserer stoffet og trigger interessen for lokalhistorie og identitetsbevisstheten i befolkningen.

Det er dessuten en uttalt redaksjonell linje at alle artikler skal være supplert av relevante bilder og illustrasjoner, signaturer som både identifiserer stoffet og inkluderer leserne. Denne linjen ønsker vi å gjennomføre i alle trykte bidrag … altså, også i stoff som ikke ligger innenfor det annonserte kjernetemaet.

Apropos andre bidrag utenfor kjernetemaet, hver utgivelse skal også inneholde mer allment stoff som portretter, fortellinger, dikt og bilder. Årboka 2013 var intet unntak i så måte, men vi savnet dikt skrevet av lokale skribenter… og det samme kan sies om fotografier med lokale motiv. For å fylle midtsidene i boka – passasjen med fargebilder og lyrikk – måtte redaktøren så å si på sparket produsere noen lyriske tekster. Slik skal det ikke være, så her må vi motivere leserne til å skrive dikt for offentliggjøring i hver utgivelse av Årboka.

Videre må vi få på plass et nytt redaksjonsmedlem for Storfjord. Oddvar Ørnebakk har formelt sluttet, men det har ikke vært mulig å få rekruttert en erstatter … et forhold den kommunale årskavalkaden lider under. Derimot er Storfjord ellers relativt godt representert i Årboka 2013. Paul Figenschau har levert interessante artikler, blant annet om Lyngenfjord Hotell. Hotell, pensjonat og gjestgiverier var for øvrig også et prioritert tema i denne utgivelsen.

Når det gjelder fordeling av innholdet i boka, så er alle kommuner i Nord-Troms representert i ulik omfang. Dette er et redaksjonelt prinsipp, men det hele er tuftet på at det skrives fra de ulike kommuner! Her har de enkelte redaksjonsmedlemmer et utvidet ansvar ved å finne fram til lokale bidragsytere og motivere dem til skriving.

Neste utgivelses kjernetema vil være «Evakueringen 1944». Kommende høst vil det være 70 år siden den dramatiske historiske begivenheten, og vi har allerede mottatt flere bidrag fra mennesker som opplevde dette, men det er plass til mange flere. Også denne gangen har vi engasjert en fagperson til å skrive en hovedartikkel for kjernetemaet, og han melder at arbeidet allerede er i gang. Spennende.

Avslutningsvis vil jeg minne om at vi også offentliggjør bokanmeldelser som omhandler bøker som enten er skrevet av lokale forfattere eller bøker med innhold fra Nord-Troms.

Helt til slutt rettes en takk for konstruktivt og behagelig samarbeid både med DM-Consult AS og med Lundblad Media AS … samt til våre annonsører, skribenter og lesere! Avisene Framtid i Nord og Nordlys har dessuten profilert Årboka på en konstruktiv måte gjennom behørig omtaler … og det samme gjelder for Skjervøy nærradios vedkommende. Takk for all positiv omtale og interesse for Årboka 2013. 


 


ÅRBOKA