Om laget

LAGET

          Styret for Nord-Troms Historielag 2023:

Medlemskontingent kr 250.-  (2023)

Årboka er inkludert i prisen.

Du blir medlem ved å sende kr 250,-

til NTHL v/Hildonen,

Strandvg 18, 9151 Storslett

konto nr: 4740.21.10313.

Husk å skrive navn og adresse

og hva beløpet gjelder. Ta også med e-postadresse hvis du har.


Årboka sendes ut til medlemmene

pr utgangen av november.

           Leder:           Helge Guttormsen, Skjervøy

(helge.guttormsen@gmail.com)

          Kasserer:      Terje Hildonen, Nordreisa          (hildonen@online.no)           

          Styremedl.:   Ivar Adolfsen, Kåfjord

                               Arnulf Steffensen, Skjervøy

                               Rolf Magne Hansen, Lyngen

                       Torbjørn Naimak, Storfjord

      Jan Helge Jensen, Kvænangen


          Varamedl.:  Olav Rochne Erichsen, Nordreisa

                              Kåre Johan Nilsen, Skjervøy

                              Øyvind Rundberg, Kåfjord

                              Kirsti Hansen-Krone

    

            Referat fra STYREMØTER finner du HER

Referat fra årsmøter:

Olderdalen        2022

Olderdalen        2021

Olderdalen        2020

Olderdalen        2019

Sørkjosen          2018

Skjervøy            2017

Olderdalen        2016

Olderdalen      2015

Burfjord            2011

Sørkjosen          2009

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Vedtekter for Nord-Troms Historielag    (pr 2008)

Nord-Troms Historielag (NTRHL) er et samarbeidsorgan for lag, grupper og enkeltpersoner i Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvenangen som er interssert i lokalhistorie/ lokalhistorisk arbeid i Nord Troms. Nord-Troms Historielag er medlem av Troms Historielag og Landslaget for lokalhistorie.

§ 1  Historielagets formål:

* Skape aktivitet gjennom historieseminarer og utstillinger

* Støtte arbeidet med å gi ut bygdebøker, slektsbøker, småskrifter og annen lokalhistorisk litteratur for Nord Troms.

* Arbeide for bevaring av kulturminner, samling av sagn, stedsnavn, folketoner, sanger og annet tradisjonsstoff knyttet til 

   de forskjellige bygdene i Nord Troms.

* Arbeide for at kommunene og andre offentlige instanser i Nord Troms engasjerer seg i lokalhistorisk arbeid.

* Arbeide for at lokalhistorie blir best mulig lagt til rette for skoleverket.

* Samarbeide med andre lag og organisasjoner når formålet harmonerer med historielagets.

* Nord-Troms Historielag gir ut årboka "Menneske og miljø i Nord-Troms" som bringer kultur- og lokalhistorisk stoff av

   enhver art.

* Vedlikeholde historielagets web-side.

§ 2  Medlemskap:

Alle lag, grupper og enkeltpersoner som er enige i historielagets formål, kan være medlemmer.Bare den som har betalt kontingenten innen (dato/ fastsatt tid, eksempelvis en mnd før ordinært årsmøte) regnes som medlem med stemmerett, og er dermed valgbar til tillitsverv i laget.

Den som ikke har betalt medlemskontingent de siste 2 åra, strykes av medlemslista.

Æresmedlemmer kan innvoteres av årsmøtet etter forslag fra styret.

Den som motarbeider lagets formål og årsmøtets beslutninger, kan utelukkes som medlem.

Årsmøtet er lagets høyeste organ, og holdes i løpet av mars måned.

Tilsluttede lag og grupper kan møte med 2 representanter hver. Alle personlige medlemmer som er direkte tilsluttet regionlaget har rett til å møte.

Innkalling til årsmøte vedlagt årsmøtesaksliste skal være medlemmene i hende senest 1 måned før årsmøtet holdes. Innkalling skal ogå skje ved annonsering i de to mest leste avisene i regionen og på lagets web-side.

Forslag som ønskes/ kreves behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet holdes.

§ 3  Årsmøtet:

§ 4  Årsmøtet behandler:

* Årsmelding og regnskap for laget og årboka, samt revisjonsrapport.

* Budsjett og arbeidsplan for laget

* Eventuelt innkomne forslag.

* Fastsettelse av medlemskontingent.

* Valg av leder, nestleder og øvrige styremedlemmer med personlige varamedlemmer, valg av 2 revisorer, valg av 2

   representanter med vararepresentanter til årsmøtet i Troms Historielag. Valg av valgkomite med 3 medlemmer. Blant disse

   utpeker årsmøtet leder.

* Valg av redaksjonskomite og redaktør til årboka.

* Valg av slektgranskningsutvalg med 2 medlemmer med vara.

* Valg av andre utvalg.

  (Laget har i dag 1. vara til styret i NTRM og blir alltid innkalt til styremøtene)

§ 5  Ekstraordinært årsmøte:

Innkalles av styret med minst 14 dagers varsel når det foreligger vedtak av et årsmøte, av styret eller krav fra minst 2/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den saka/ de sakene som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til møtet. Bare den som er medlem i henhold til § 2 - 1. avsnitt, har møte- og stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet.

§ 6  Styret:

Styret består av 7 medlemmer inkludert leder. Dersom det er mulig, bør alle kommunene være representert.

Leder velges hvert år for ett år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer velges hvert år for 2 år av gangen. Kasserer velges særskilt.


Varamedlemmene velges hvert år.

Dersom styreleder av en eller annen grunn trer ut, overtar nestleder styreledervervet. Ny nestleder utpekes av styret blant styrets medlemmer.

Styret konstituerer seg med sekretær og nestleder og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/ varamedlemmer er tilstede.

Beslutninger treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Medlemmer som representerer styret/ laget i andre fora, er forpliktet av de vedtak som gjøres av årsmøtet eller styret.

Styret fastsetter utsalgspris på årboka.§ 7  Årboka:

Historielagets styre er redaksjonskomiteens og redaktørens overordnede instans. Redaksjonskomiteens og redaktørens funksjonstid skal være fra 0101 til 3112 hvert år. Valg av medlemmer til redaksjonskomiteen og redaktør foretas hvert år.

Disposisjon av årbokas eventuelle overskudd avgjøres av styret.

Kan endres av årsmøtet eller av ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Bare årsmøtedeltakere som har betalt kontingent for inneværende årsmøteperiode har stemmerett.

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst 2 måneder før ordinært årsmøte.

§ 8  Vedtektene:

§ 9  Oppløsning av laget:

Ved oppløsning av laget skal lagets eiendeler gå til kulturaktiviteter i de kommunene som er nevnt innledningsvis.

(Disse vedtektene erstatter vedtektene som ble godkjent under stiftelsesmøtet i Manndalen, 4. september 1977, revidert på årsmøtet i Burfjord 21. mai 1978, og tatt opp til revisjon på årsmøtet på Skjervøy 8. mai 1993. Vedtektene ble også tatt opp til revisjon under årsmøtet på Lyngen Gjestegård, 29. mars 2003. Gjennomgått av styret sak 4/08. Ingen forslag til endringer)

§6 endret på årsmøtet på Skjervøy 01.04.2017

Årsmøtesak 2011: Statutter for æresmedlemsskap

Skriftlig forslag med begrunnelse må foreligge minst 4 måneder før årsmøtet.

Sak 10/11:   Forslag til statutter ble fremlagt og gjennomgått og diskutert

                    Forslag til endringer kom.

                        Vedtak:  Statutter:

Styret har mandat til å utnevne æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig.

Utnevnelsen gis normalt på årsmøtet eller ved egen seremoni/jubileumsfeiring med overrekkelse av diplom og blomster.

Æresmedlemmet gis livsvarig medlemskap i Nord-Troms Historielag

Æresmedlemskap gis normalt til medlemmer som har gjort en spesiell innsats for fremming av lokalhistoriske verdier.

Enstemmig vedtatt