årbokrapport2015

ÅRBOKA

Årsrapport


Årboka 2015

Av Leif-Harry Hansen, redaktør


Redaksjonskomiteen for Årboka 2015 besto av:

Leif-Harry Hansen, Tromsø (redaktør)

Rita Boberg Pedersen, Kvænangen

Margrete Bentsen, Skjervøy

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Rolf Magne Hansen, Lyngen


Kjernetemaet for denne utgivelsen var «Gjenreisning og modernisering», om etterkrigstida med et spesielt fokus på 1950-årene. Responsen var rimelig god og etter min mening har vi komponert en interessant og spennende årbok. For eldre lesere vil nok artiklene bringe dem tilbake til «de gode gamle dager» mens det for den yngre garde nærmest vil fortone seg som beretninger med en aura av eventyrets uvirkelighet …


Med en slik antakelse om lesernes anskuelser, er det grunn til å anta at Årboka 2015 egner seg som «en arena» for samtaler, fortellinger og drøftinger på tvers av generasjonene … altså, tidsvitners overleveringer fra sin tid til mottakelige sinn blant de yngre innenfor familie, vennekrets og naboskap. Med et interessant og relevant kjernetema vil Årboka alltid tjene sitt mandat som folke-opplyser og bevisstgjører for lokalhistoriske temaer, og slik hegne om vår lokale identitet!


Utenom kjernetemaets «faghistoriske bolk», er Årboka 2015 også preget av portretter, lyriske tekster og fortellinger med en gitt relevans til bokas hovedinnhold. Olderdalens to store kulturpersonligheter, Idar Kristiansen og Odd Marakatt Sivertsen, er behørig presentert. Begge kan jo nærmest defineres som multikunstnere all den tid de drev med flere kulturelle sjangere. Kristiansen var jo først og fremst skjønnlitterær forfatter, men han skrev også lyrikk samtidig som han innimellom uttrykte seg med malerpenslen. Sivertsen er primært kunstmaler, men også han har skrevet en skjønnlitterær roman samt noen lyriske tekster. Årboka kan ingenlunde yte disse kunstnerne full rettferdighet verken mht. Kristiansens omfattende forfatterskap eller ditto Sivertsens format som kunstmaler, men ved å profilere dem, bidrar vi til at de setter tydelige lokalhistoriske avtrykk… spor som spesielt interesserte kan følge videre innenfor andre og mer faglig dedikerte kilder.


Neste utgivelse – Årboka 2016 – vil ha handelsvirksomhet som sitt kjernetema. I 1946 ble det opprettet Samvirkelag i regionen, og dermed har kooperasjonen i Nord-Troms sitt 70 – års jubileum i 2016, og dette er jo en begivenhet som selvsagt bør markeres i årboka. Både for helhetens – og for variasjonens skyld ønskes også artikler om de mange private handelsforetak vi både har og har hatt i kommunene i Nord-Troms.


Avslutningsvis vil jeg uttrykke bekymring for det videre redaksjonelle arbeidet med årboka, for saken er den at Storfjord fortsatt står uten representant i redaksjonskomiteen, Rita Boberg Pedersen har trukket seg som Kvænangens representant og ytterligere en av komitemedlemmene vurderer å slutte. Uten de kommunale representantene på plass, vil vi ikke få fullstendige årskavalkader i hver utgivelse, og dessuten vil redaksjonen mangle den lokalkunnskapen som må til for å få lokale skribenter aktivisert.

Personlig takker jeg også av etter fem spennende og interessante utgivelser av «Menneske og miljø i Nord-Troms», og jeg benytter anledningen til å takke redaksjonskomiteen for et konstruktivt og godt samarbeid! Takk også til våre annonsører, skribenter og lesere … samt – ikke minst – en stor takk til DM-Consult AS og til Lundblad Media AS for godt samspill gjennom disse fem årene jeg har vært redaktør.   

   .