årsmøte 2017

Etter årsmøtet holdt Helge Guttormsen et meget interessant foredrag om Skjervøykongen.

                 Årsmøte i Nord-Troms Historielag

                

Lørdag 1.april 2017 kl.1200

                 Møtet avholdt på Hotell Maritim, Skjervøy

                16 medlemmer møtte.


Sak 1           Åpning v/leder Pål Fredriksen


Sak 2            Godkjenning av innkalling.

                      Ingen merknader, innkallinga godkjent.


Sak 3            Godkjenning av saksliste.

                      Ingen merknader.


Sak 4            Konstituering

                      Som møteleder ble valgt: Pål Fredriksen.

                      Som sekretær: Arnulf Steffensen.

                      Begge ble valgt enstemmig.

                      2 til å underskrive protokollen:

                      Hugo Lorentsen og Øyvind Rundberg.

                      Enstemmig valgt.


Sak 5             Årsmelding for laget 2016

                       Margrete Bentsen foreslo at leder referer årsmeldinga.


                       Følgende hadde merknader.

                       - Carl Johan Bentsen: Noen til å snakke om krigen. John Michelet- Asbjørn Jaklin.

                       -Reidar Breivik om fornorskning av samene.

                      - Ellen Tretten: Bør ha med nordfinsk.

                      - Øyvind Rundberg: Kanskje bør vi også snakke om «formålet»

                      - Margrete Bentsen ---vi må få opp aktiviteter i lag med andre som har arrangementer—eksempelvis bygdelag.


                         Årsmeldinga enstemmig godkjent.


Sak 6                Årsmelding for Årboka 2016.

                         Leder refererte årsmeldinga.


                         Følgende hadde ordet:

                         - Albert Pedersen om formatet.

                         - Øyvind Rundberg om formatet- vil ha A-4

                         - Ivar Adolfsen vil ha A-4 - syntes det var for mye om Coop i Årboka.

                         - Ellen Tretten—syntes boka var fin.

                         - Astrid Lorentzen Pedersen—vil ha A-5 tilbake.

                       

                          Årsmeldinga enstemmig godkjent.


Sak 7              Regnskapet for laget.

                        Leder refererte regnskapet.


                       Regnskapet enstemmig godkjent, uten merknader.


Sak 8              Regnskapet for Årboka for 2016.

           

                       Regnskapet for Årboka enstemmig godkjent, uten merknader.


Sak 9             Kontingent.

                       Vedtak: Kontingenten uendret for 2017  Fortsatt 250 kr/år


Sak 10           Innkomne saker:

                      Forslag fra Margrete Bentsen –endring av § 6 i vedtektene når det gjelder styret for laget. Årsaken er at flere kommuner har så få 

                      medlemmer at det er vanskelig å få valgt noen til styret derfra. I tillegg bør kasserer velges særskilt pga arbeidsoppgavene.

                      Paragraf 6 blei referert for årsmøtet.   Forslag til nytt innhold i paragraf 6 ble også lagt fram.

                     

                      Følgende hadde ordet:

                     Øyvind Rundberg støtter forslaget

                     Albert Pedersen—om oppslutning om laget.

                     Carl Johan Bentsen—om rekruttering—nevnte Lyngseidet  som har lokalt lag.


                     Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.


                     §6 i vedtektene lyder dermed slik: (Endringene skrevet med kursiv)


                    Styret består av 7 medlemmer inkludert leder. Dersom det er mulig, bør alle kommunene være representert. 

                    Leder velges hvert år for ett år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer velges hvert år for 2 år av gangen. Kasserer velges   

                    særskilt.

                    Varamedlemmene velges hvert år.

                    Dersom styreleder av en eller annen grunn trer ut, overtar nestleder styreledervervet. Ny nestleder utpekes av styret blant styrets 

                    medlemmer.

                    Styret konstituerer seg med sekretær og nestleder og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/ varamedlemmer er tilstede.

                    Beslutninger treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

                    Medlemmer som representerer styret/ laget i andre fora, er forpliktet av de vedtak som gjøres av årsmøtet eller styret.

                    Styret fastsetter utsalgspris på årboka.
Sak 11          Valg   

                      Valgkomiteen la fram forslaget til valg.


                      Valgkomiteens forslag:

                      Leder Pål Fredriksen,  gjenvalg

                      Kasserer Terje Hildonen,  gjenvalg

                      Styremedlem Kåfjord: Øyvind Rundberg ønsker ikke gjenvalg.  Ny: Ivar Adolfsen

                      Styremedlem Kvænangen: Ingen kandidater derfra. Forslag: Frid Fenes, Kåfjord

                      Varamedlemmer

                      Nordreisa:  Margareth Vangen gj.valg

                      Kåfjord:  Øyvind Rundberg ny

                      Kvænangen:  Varamann for Frid: Arve Keilen, Kåfjord

                      Skjervøy:  Kåre Johan Nilsen gj.valg

                      Lyngen: Nina Giæver gj.valg

                      Storfjord:  benkeforslag


                      Redaksjonskomite:

                      Kvænangen:  Asbjørn Vassnes  gj.valg

                      Nordreisa:  Pål Fredriksen         gj.valg

                      Skjervøy:  Margrete Bentsen     gj.valg

                      Kåfjord:  Gudbrand Brustrøm   gj.valg

                      Storfjord:  Paul Figenschou        gj.valg

                      Lyngen:  Rolf Magne Hansen     gj.valg

                                                                                                                    Margrete Bentsen sign


                      Benkeforslag på Hugo Lorentzen, Skjervøy som varamedlem til Anne Dalheim, Storfjord. Dette i

                      tråd med vedtatt endring i paragraf 6.


                      Samtlige valg var enstemmig.


                     Før møtet blei hevet overrakte leder blomster til : Margrete Bentsen, Øyvind Rundberg og Arnulf Steffensen.

                     


                     Arnulf Steffensen

                                   ref.

                      Hugo Lorentzen                                                   Øyvind Rundberg

                             sign.                                                                                  sign.