årsmøte 2018, årsmelding 2017

                ÅRSMØTE I NORD-TROMS HISTORIELAG

lørdag 10. mars 2018

på Kronebutikken i Sørkjosen.


11 medlemmer var møtt fram ved møtestart.

SAK 1-2-3

Leder ønsket velkommen, innkalling og saksliste godkjent


SAK 4

Møtet blei konstituert med Pål Fredriksen som møteleder og Arnulf Steffensen som sekretær. Margrete Bentsen og Ivar Adolfsen ble valgt til å skrive under protokollen


SAK 5

Årsmelding fra NTHL

Leder refererte årsmeldinga.

Følgende hadde ordet: Margrete Bentsen, Rolf Magne Hansen, Helge Guttormsen, Pål Fredriksen, Arnulf Steffensen, Carl Johan Bentsen.


Vedtak: Årsmelding enst. Godkjent.


SAK 6

Årsmelding for årboka.

Årsmeldinga mottatt på mail fra redaktøren.

Følgende hadde ordet: Pål Fredriksen, Helge Guttormsen


Vedtak: Årsmelding for årboka enstemmig godkjent.


SAK 7

Regnskap for NTHL.

Regnskapet blei referert av kasserer.


Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent uten noen merknader.


SAK 8

Regnskap for årboka.

Kasserer refererte regnskapet for årboka.

Følgende hadde ordet: Margrete Bentsen, Pål Fredriksen, Helge Guttormsen.


Vedtak: Regnskapet enstemmig vedtatt.


SAK 9

Medlemskontingent


Vedtak: Kontingenten blir uendret i forhold til 2017,  KR. 250 pr. år. Enstemmig


SAK 10

Aktiviteter for 2018

Leder refererte fra årsmeldinga. Årsmøtet tar dette til etterretning.


SAK 11

Valg:

Margrete Bentsen refererte valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Pål Fredriksen enstemmig gjenvalgt som leder for 1 år.

Anne Dalheim, Storfjord, Arnulf Steffensen, Skjervøy og Rolf Magne Hansen, Lyngen gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.

Øyvind Rundberg ønsket ikke gjenvalg. Ellers ble samtlige varamedlemmer gjenvalgt for 1 år.


Som redaktør velges: Tore Figenschau. Enstemmig—forutsatt at han godtar de betingelsene man kommer fram til.

Redaksjonskomiteen enstemmig gjenvalgt med unntak av Storfjord Der ble Anne Dalheim valgt som nytt medlem. Medlem fra Kvænangen mangler


Avslutning: Leder takket for tilliten ved å bli gjenvalgt og hevet møtet-kl. 13.20.


Ernst Isaksen fikk ordet og holdt foredrag om MOR LYNG og hennes samtid. 6 nye tilhørere i tillegg til årsmøtedeltakerne hørte på foredraget.


Arnulf Steffensen                         Margrete Bentsen       Ivar Adolfsen

      sign                                                       sign                           sign
NORD-TROMS HISTORIELAG

Årsmelding for 2017


STYRET

Leder:       Pål Fredriksen, Nordreisa

Kasserer: Terje Hildonen, Nordreisa

Styremedlemmer:      Arnulf Steffensen, Skjervøy

Rolf Magne Hansen, Lyngen

Anne Dalheim, Storfjord

Ivar Adolfsen, Kåfjord

Frid Fenes, Kåfjord

Varamedlemmer:       Margareth Vangen, Nordreisa

Øyvind Rundberg, Kåfjord

Kåre Johan Nilsen, Skjervøy

Nina Giæver, Lyngen

For Anne Dalheim, Hugo Lorentzen, skjervøy

For Frid Fenes, Arve Keilen, Kåfjord

Revisor: Per Larsen


MENNESKE OG MILJØ

Årbok for Nord-Troms


Redaktør:   Leif Harry Hansen

Redaksjonsmedlemmer:      Asbjørn Vassnes, Kvænangen

  Pål Fredriksen, Nordreisa

  Margrete Bentsen, Skjervøy

  Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

  Rolf Magne Hansen, Lyngen

  Paul Figenschou, Storfjord

Asbjørn Wassnes trakk seg ut fra redaksjonen før Årboka gikk i trykken.


STATUS:


Laget hadde i 2017 65 betalende medlemmer og 4 æresmedlemmer.

Det er ei ganske skeiv fordeling av antallet medlemmer mellom kommunene.


Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 8 saker


Årsmøtet for 2017 ble avholdt på Hotell Maritim, Skjervøy, 1. april 2017

Det var 16 medlemmer som møtte fram. Etter årsmøtet holdt Helge Guttormsen et interessant foredrag om «Skjervøykongen».


Årboka er fortsatt det viktigste bidraget fra NTHL til å sette søkelys på utviklinga i regionen. I forbindelse med utgivingen av Årboka blei det holdt et møte 16. november hvor lederen i laget ga ei kort orientering om innholdet i utgaven for 2017

Hovedattraksjonen var «Reisasnabben» som spilte og sang. Tekstene og musikken hadde tilknytning til kystkulturen. Det var 16 personer tilstede til tross for at annonseringa kom seint i gang. Møtestedet var nettopp Kronebutikken. Mange av de frammøtte var positive til treffet.


Leif Harry Hansen sa opp vervet som redaktør da utgivelsen av Årboka nærmet seg slutten. Styremedlemmene har gjort flere henvendelser til personer vi trodde kunne være aktuelle som ny redaktør. I skrivende stund ser det ut som dette spørsmålet kan bli løyst på en god måte.


Troms Historielag blei 20 år i 2017. Dette blei markert med et seminar på Finnsnes i november. Frid Fenes deltok på dette arrangementet. Under seminaret blei kvensk historie og kultur i Troms formidlet av flere foredragsholdere.


AKTIVITETER 2018


Det bør gjøres blest om Årboka når den foreligger i november. Et lignende arrangement som i 2017 bør absolutt gjennomføres. Det vil også være et pluss om den nye redaktøren kan stille opp på dette.


Troms Historielag avholder årsmøte i Nordreisa 7.-8.april

Årsmøtet foregår lørdag 7. april på Reisafjord Hotell. Søndag er satt av til faglige aktiviteter. Nord-Troms Museum, Kvenkultursenteret skal formidle kvensk og samisk kultur. Dessuten skal Helge Guttormsen holde foredrag om kvensk innvandring til regionen.

NTHL har bidratt med å legge til rette for dette arrangementet.


Kulturminnedagene har ikke vært markert i 2017.

Årets tema (2018) er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Søkelys på den norske kulturarven. Hvordan er folk blitt påvirket i møte med verden. Eks handel, matkultur, identitet, samferdsel og tradisjonshåndverk. Dette er temaer som er aktuelle å belyse.


Styret vil takke alle medlemmer og lesere av Årboka for året som er gått.

Storslett, 9. april 2018

For styret i NTHL

Pål Fredriksen

leder