styremøte 060716

Styremøte i Olderdalen

6. juli 2016 kl 17.30

Tilstede: Rolf Magne Hansen, Øyvind Rundberg, Terje Hildonen, Pål Fredriksen

Meldt forfall: Anne Dalheim, Arnulf Steffensen


Sak 1   Støtte til bokutgivelse fra Ruja Forlag

Vedtak: NTHL støtter Ruja Forlag med kr 7000 til utgivelse av boka om kvenenes historie i Norge. Innbakt i denne støtten ønsker laget å bli tildelt 10 eksemplarer av boka.


Sak 2   Markering av kulturminnedagene i 2016

Vedtak: Styremedlemmene i de forskjellige kommunene vurderer om det er mulig å få til et samarbeid med lokale lag eller foreninger


Sak 3   Makulering av gamle regnskaper for Årboka

Vedtak: Terje H og Pål F går gjennom regnskapene som ligger på Nord Troms Museum. De vurderer om det er noe det skal tas vare på.


Sak 4   Bokprosjekt om krigsseilerne i Nord Troms

Styret diskuterte hva NTHL kan bidra med. Prosjektet er omfattende, og styret er i tvil om laget som organisasjon har den nødvendige kompetansen til å lede dette arbeidet. Det må også foretas grundige undersøkelser om hvor kildene befinner seg og hvor tilgjengelige disse er. Kostnadene med å få tilgang til disse må også avklares nærmere.

Enkeltindivider i laget står sjølsagt fritt til å engasjere seg.


Sak 5   Ønske om at Leif Arneberg skal holde foredrag om hendelsene i Nord Troms i 1940 og eventuelt 1945

Vedtak: Det tas kontakt med Leif Arneberg. Hensikten er at han kan inviteres til neste årsmøte.


Møtet slutt kl 18.45


Pål Fredrisen   

ref