styremøte 29092022

Nord-Troms historielag

Styremøte – telefonmøte torsdag 29.09.22                                 start kl 19:30


Til stede: Torbjørn Naimak, Øyvind Rundberg, Arnulf Steffensen, Helge Guttormsen, Terje Hildonen

Forfall: Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen, Jan Helge Jensen


Sak 1: Møteleder: Helge Guttormsen

Og referent: Terje Hildonen


Sak 2: Komite for å foreslå endringer av vedtektene for laget, jfr forslag på årsmøtet om dette.

Komiteen blir: Øyvind Rundberg, Arnulf Steffensen, Helge Guttormsen, Torbjørn Naimak, Terje Hildonen.

Forslag til endringer må gjøres innen 15.12. Innstilling av nye vedtekter må være klar til årsmøtet i mars 2023.

Vedlagt forslag fra Terje Hildonen som drøftet på årsmøtet 2020. Dette kan denne basis, men må suppleres om historielagets vedtekter, redaktørens ansettelse, arbeidsavtale, oppgaver forøvrig.


Sak 3. Arbeidet med årboka.

Det har vært løpende møteaktivitet i årboka, bl.a. om annonser og stoff fra alle kommunene. Det var i 2022 møte 1.03, 24.04 og 10.08. Planen for annonser har vært noe mangelfull, ved annonser fra Storfjord og Kvænangen ble noe forsinket, men er nå gjennomført. Annonsearbeidet er nå avsluttet i disse dager.

Det ble blant annet pekt på at annonsearbeidet bør vør være i bedre faste former. Bør lages en plan pr juni måned.


Sak 4. Annen aktivitet

Vi nevner at Pål Fredriksen har hatt foredrag for 10 KS-studenter om Nordreisas historie lørdag 20. mai.

Helge Guttormsen har hatt foredrag for 17 medlemmer fra Lyngen historielag om Maursund gård og kirkestedet Skjervøy.

Kommende aktiviteter:

  1. oktober er det foredrag ved Roger Albrigtsen, «krigsseilere fra nord», Kiil-gården på Skjervøy. Filmfremvisning sø 16.10 og mandag 18.10 kl 19:00.
  2. november på Kiil-gården: Foredrag. 500 år siden første kven betalte skatt i Norge. Sannhetskommisjonen møter til møtet som er åpent for alle.


Sak 5. Kåfjord kommune lager hefte om falne i 2. verdenskrig og under evakueringen.

Øyvind Rundberg og Reidar Breivik følger dette. Historielaget er innstilt på å bidra økonomisk.


Sak 6. Lager for årbøker.

Det legges opp til at Nord-Troms historielag leier deler av kjelleren på LHL-huset på Storslett. Det er hensiktsmessig at vi har en felles distribusjon.


Sak 7. Eventuelt

7.1. Annonsører må motta sin årbok snarest mulig når den foreligger.

Terje ajourfører et eget brev til annonsører som sendes styremedlemmer fra den enkelte kommune.


7.2. Samarbeid. Styremøter.

Det ble pekt på behovet for en plan for styrets arbeid for det kommende år. Dette bør gjøres ganske så snart etter årsmøtet og være en del av en handlingsplan i laget lagt fram på årsmøtet..

Planen bør omfatte faglige aktiviteter i laget, evt årsmøteseminar og konkret samarbeid med lag/foreninger om lokalt historiearbeid. Kan vi være aktive med møter og seminarer i forhold til det kvenske, samiske og også fiskeri?

Hvordan bedre relasjonen mellom Nord-Troms historielag og Nord-Troms museum?

Møteform: Vi bør vel komme på Teames, i den grad alle i styret har dette for hånden?


7.3. Reisegodtgjøring.

Sats for ordinær kjøring er kr 3,50 pr km. Distribusjon av årbøker som krever større lastet bil, til satser etter statens satser eller noe mer. 

Møteslutt  kl.20.30.